Публикации


Във връзка с преодоляване икономическите последствия от пандемията COVID-19 на Велторн ЕООД е предоставена безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Иновации и конкуреноспособност. Общата стойност на проекта е 3 000,00 лв., от които 2 550 лв. европейско и 450,00 лв. национално съфинансиране. Дата на стартиране на проекта – 20.08.2020 г. […]

Предоставена безвъзмездна финансова помощ


Заплащането на извънредния труд и труда, положен в дните на официални празници е въпрос засягащ и работници, и работодатели. Ето накратко правилата, валидни при определяне на трудовото възнаграждение в тези случаи. Заплащане на извънредния труд Минималният размер на заплащане на положения от работниците и служителите извънреден труд е определен в […]

Заплащане на извънредния труд и труда в почивни и празнични ...


Данъчните облекчения, които физическите лица могат да ползват са посочени в Глава четвърта от Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Данъчните облекчения се изразяват в намаляване на данъчната основа. Годишната данъчна основа, представляваща база за определяне на данъка и облекченията е определена в чл. 17 от Закона и […]

Данъчни облекчения за физическите лица


Вътрешни правила за работна заплата
Съгласно чл. 22 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, „Организацията на работната заплата в предприятията се регламентира във вътрешни правила за работната заплата, които са вътрешен акт на предприятието по смисъла на чл. 37 от Кодекса на труда.“  Те се утвърждават от работодателя, като не могат да противоречат […]

Вътрешни правила за работната заплатаОсигурителен доход е месечния доход, върху който се начисляват и заплащат осигурителните вноски. Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО, той включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. Как и върху какви суми се начисляват осигуровките, определя Наредба за елементите на възнаграждението […]

Минимален осигурителен доход


Plashtania-v-broi
В края на миналата година беше приета нова граница на плащанията в брой – 10 000 лева, като тази промяна е в сила от 1 януари 2016. Накратко припомняме съдържанието на Закона за ограничаване на плащанията в брой, който е доста кратък и лаконичен, но пък непознаването и неспазването му може […]

Относно плащанията в бройОт 1 януари 2016 година е в сила новият Закон за счетоводството. В него са определени критериите за разграничаване на категории предприятия и групи предприятия. Това са, както и досега – балансова стойност на активите, нетни приходи от продажби и средна численост на персонала за отчетния период. Категориите предприятия са: микропредприятия; […]

Категории предприятия, съгласно Закона за счетоводството, в сила от 1 ...