Минимален осигурителен доход


Осигурителен доход е месечния доход, върху който се начисляват и заплащат осигурителните вноски. Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО, той включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност.

Как и върху какви суми се начисляват осигуровките, определя Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

В осигурителното законодателство и практика са въведени и категориите минимален и максимален осигурителен доход. Те касаят само задължителното осигуряване. Предвидена е и възможност за доброволно осигуряване и застраховане с оглед увеличаване размера на доходите след пенсиониране.

Докато максималният осигурителен доход за всички категории осигурени лица е еднакъв (за 2016 г. – 2 600 лв.), то минималният осигурителен доход е диференциран, като са установени:

  • Минимален месечен размер на осигурителния доход за съответната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии;
  • Минимална месечна работна заплата за страната за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход;
  • Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.

За да определите минималния месечен размер на осигурителния доход за определена длъжност трябва да имате предвид:

В приложената Таблица за 2016 година , трябва да изберете реда, на който попада търсената икономическа дейност и в съответната колона за квалификационна група да засечете минималния осигурителен доход за длъжността. Вижте и забележките след таблицата.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица за 2016 година се определя на база облагаемият им доход като такива за 2014 годината:

  • до 5400 лв. – 420 лв.;100920151610 - Copy2
  • от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;
  • от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
  • над 7500 лв. – 550 лв.

За самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2014 г., както и за започващите дейност през 2015 и 2016, минималният месечен размер на осигурителния доход е 420 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители е 300 лв.

Минималният месечен осигурителен доход се изчислява пропорционално на отработените дни през месеца.

Още веднъж подчертаваме, че осигурителни вноски се дължат върху всички реализирани доходи, определени в Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, а минималният осигурителен доход представлява само долната граница, която Законът определя.

                                                                                                                                                                                                                                                         Велторн ЕООД