Абонамент


 

При условията на договор за абонаментно обслужване с Велторн ЕООД, Вие получавате цялостно счетоводно обслужване, като ни упълномощавате да извършим вместо Вас дейностите, включени в пакета и да комуникираме, посредством наш квалифициран електронен подпис с НАП, НОИ, НСИ.

Най-общо сме разделили услугите от този пакет в два модула, като може да ползвате всички услуги, само единия от модулите или само избрани услуги.

Счетоводство

 • съставяне на индивидуален сметкоплан;
 • разработване на счетоводна политика;
 • приемане на първичните документи от клиента, съгласно опис;
 • счетоводно отразяване на фактури по покупките;
 • счетоводно отразяване на фактури по продажбите;
 • счетоводно отразяване на банковите и касовите разплащания;
 • счетоводно отразяване на разходите и разчетите, свързани с възнаграждения и осигурителни плащания;
 • отчитане на материалните запаси;
 • счетоводно отразяване на операциите свързани с дълготрайни активи;
 • съставяне на данъчен и счетоводен амортизационен план;
 • подготовка на документи и регистрация на фирмата по ЗДДС;
 • изготвяне на дневници за покупките и продажбите и декларации за ДДС;
 • съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;
 • съставяне на годишни счетоводни отчети и приложения към тях;
 • попълване и подаване на данъчни декларации;
 • архивиране на документите по система, позволяваща бърза и удобна работа с тях;
 • консултация по счетоводни въпроси

Личен състав и ТРЗ

 • изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумени, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения;
 • регистрация на трудовите договори, споразуменията и заповедите в НАП, съгласно КТ;
 • издаване на трудова книжка и вписване на необходимата информация в нея;
 • месечно изчисляване на заплати,осигурителни и данъчни задължения;
 • изготвяне на ведомост, фишове, документи и обобщения;
 • месечно подаване на необходимите декларации  – информация за осигурените лица Д1 и за дължимите осигурителни плащания Д6;
 • изготвяне на платежни нареждания за данъци и осигуровки;
 • обработка и подаване на болнични листове в НОИ

Към базовия пакет за абонаментно обслужване, според Вашите нужди, може да добавим и множество други услуги.

Запознайте се с всичко, с което можем да Ви бъдем полезни в раздел Услуги!