ГФО


Глава шеста от Закона за счетоводството изисква предприятията да публикуват годишните си финансови отчети, както следва:

  • всички търговци по смисъл на Търговския закон  – в Търговския регистър към Агенцията по вписванията в срок до 30 юни на следващата година;
  • юридическите лица с нестопанска цел – в Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията до 30 юни на следващата година;
  • останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет до 30 юни на следващата година.

Ако предприятията не са осъществявали дейност през отчетната година, те следва да обявят това обстоятелство с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година, там където би следвало да обявят годишните си финансови отчети, ако осъществяваха дейност:

  • всички търговци по смисъл на Търговския закон  – в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
  • юридическите лица с нестопанска цел – в Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията;
  • останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет;

Когато отчетите се публикуват в интернет, до тях трябва да бъде осигурен , до тях трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след дата на публикуването им.

Предлагаме Ви публикуване на годишни финансови отчети и декларации за неактивност на предприятието на нашия сайт на цени:

  • 8,00 лв. при предоставяне информацията във файл;
  • 10,00 лв. при предоставяне информацията на хартия.