Актуално


Във връзка с преодоляване икономическите последствия от пандемията COVID-19 на Велторн ЕООД е предоставена безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Иновации и конкуреноспособност. Общата стойност на проекта е 3 000,00 лв., от които 2 550 лв. европейско и 450,00 лв. национално съфинансиране. Дата на стартиране на проекта – 20.08.2020 г. […]

Предоставена безвъзмездна финансова помощ


Заплащането на извънредния труд и труда, положен в дните на официални празници е въпрос засягащ и работници, и работодатели. Ето накратко правилата, валидни при определяне на трудовото възнаграждение в тези случаи. Заплащане на извънредния труд Минималният размер на заплащане на положения от работниците и служителите извънреден труд е определен в […]

Заплащане на извънредния труд и труда в почивни и празнични ...Данъчните облекчения, които физическите лица могат да ползват са посочени в Глава четвърта от Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Данъчните облекчения се изразяват в намаляване на данъчната основа. Годишната данъчна основа, представляваща база за определяне на данъка и облекченията е определена в чл. 17 от Закона и […]

Данъчни облекчения за физическите лица


Осигурителен доход е месечния доход, върху който се начисляват и заплащат осигурителните вноски. Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО, той включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. Как и върху какви суми се начисляват осигуровките, определя Наредба за елементите на възнаграждението […]

Минимален осигурителен доходPlashtania-v-broi
В края на миналата година беше приета нова граница на плащанията в брой – 10 000 лева, като тази промяна е в сила от 1 януари 2016. Накратко припомняме съдържанието на Закона за ограничаване на плащанията в брой, който е доста кратък и лаконичен, но пък непознаването и неспазването му може […]

Относно плащанията в брой


От 1 януари 2016 година е в сила новият Закон за счетоводството. В него са определени критериите за разграничаване на категории предприятия и групи предприятия. Това са, както и досега – балансова стойност на активите, нетни приходи от продажби и средна численост на персонала за отчетния период. Категориите предприятия са: микропредприятия; […]

Категории предприятия, съгласно Закона за счетоводството, в сила от 1 ...