Данъчни облекчения за физическите лица


Данъчните облекчения, които физическите лица могат да ползват са посочени в Глава четвърта от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

Данъчните облекчения се изразяват в намаляване на данъчната основа.

Годишната данъчна основа, представляваща база за определяне на данъка и облекченията е определена в чл. 17 от Закона и включва годишните данъчни основи на доходите от:

 • трудови правоотношения
 • стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (физически лица, регистрирани като земеделски стопани; физически лица, произвеждащи преработени или непреработени продукти от селско, горско и ловно стопанство; лица получаващи авторски и лицензионни възнаграждения; упражняващи свободна професия; получаващи възнаграждения по извънтрудови правоотношения; занаятчии)
 • доходи от наеми или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
 • доходи от прехвърляне на права или имущество
 • други източници като обезщетения, парични и предметни награди, производствени дивиденти от кооперации и др.

Приложимата данъчна ставка към така формираната основа е 10 на сто, което означава че намаляването на данъчното задължение е в размер на 10% от размера на съответното облекчение.

Към настоящия момент в сила са следните облекчения:

Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност

Облекчението се ползва от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, определена с решение на компетентен орган. То важи за периода на решението, като включва годината на настъпване на неработоспособност и годината на изтичане срока на решението.

Намалението на годишната данъчна основа е 7 920 лв.

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане

При това облекчение намалението на годишната данъчна основа е с размера на:

 1. направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване;
 2. с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“

Годишното намаление за всяко от двете основания не може да надвишава 10% от годишната данъчна основа по чл. 17 от Закона.

Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж и пенсиониране

Това облекчение ползват лицата, които са внесли през годината за своя сметка осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране по реда на чл. 9а от КСО. Неговият размер е сумата на направените вноски.

Данъчно облекчение за дарения

Това облекчение се ползва от лицата направили дарение, като данъчната основа по чл. 17 се намалява с размера на дарението, при следните ограничения:

 • до 5 на сто за дарения в полза на здравни заведения и лечебни заведения; специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика; специализирани институции за деца, съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа; детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии; бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството; регистрирани в страната вероизповедания; специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, Българския Червен кръст; културни институти, читалища, юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“; комуни за лечение на наркозависими; детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).
 • до 15 на сто за дарение за културата;
 • до 50 на сто, когато дарението е в полза на Център „Фонд за лечение на деца“ и/или Център „Фонд за асистирана репродукция“.

Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65% годишната данъчна основа.

Данъчно облекчение за млади семейства

При условията на това облекчение младите семейства приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, когато едновременно са налице следните условия:

 • договорът за ипотечния кредит е сключен от един от съпрузите
 • лицата имат сключен граждански брак;
 • поне един от съпрузите не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
 • ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.

Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 лв., данъчното облекчение  се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

Данъчно облекчение за деца

При това облекчение годишната данъчни основи по чл. 17 се намалява с:

 • 200 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;
 • 400 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;
 • 600 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Условията за ползване на облекчението са:

по отношение на детето:

 • към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • детето не е навършило пълнолетие;
 • към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

облекчението може да се ползва от:

 • родител, който не е лишен от родителски права, като детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество,
 • настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство
 • член на семействата на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето
 • приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Облекчението се ползва до размера на годишната данъчна основа.

Данъчното облекчение се ползва от единия родител.

Облекчението се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие.

Данъчно облекчение за деца с увреждания

При това облекчение годишната данъчни основи по чл. 17 се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган.

Данъчното облекчение се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

Останалите условия са идентични с тези за ползване на облекчение за деца.

 

Едноличните търговци ползват данъчни облекчения съобразявайки се поредността , посочена в чл. 21 и правилата за формиране на годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец, определени в чл. 28 от ЗДДФЛ.