Категории предприятия, съгласно Закона за счетоводството, в сила от 1 януари 2016 година


От 1 януари 2016 година е в сила новият Закон за счетоводството. В него са определени критериите за разграничаване на категории предприятия и групи предприятия. Това са, както и досега – балансова стойност на активите, нетни приходи от продажби и средна численост на персонала за отчетния период.

Категориите предприятия са:

  • микропредприятия;
  • малки предприятия;
  • средни предприятия;
  • големи предприятия

Групите предприятия са:

  • малки групи;
  • средни групи;
  • големи групи

Критериите за групи, като размер на нетните приходи от продажби, балансовата стойност на активите и численост на персонала са равни съответно с тези за малки, средни и големи предприятия.

Установено е и правилото, че промяна на категорията се извършва, когато предприятието за последните два отчетни периода престане да отговаря на два от трите показателя за съответната категория, като същата влиза в  сила от началото на следващия (трети) отчетен период. Ако през двата последни периода, предприятието отговаря на показателите за две различни категории, същото се категоризира според показателите за последния отчетен период. В този смисъл би могло да се каже и че за 2016 година категорията ще се определя на база показателите за 2015 година.

Въведена е и категория „Предприятие от обществен интерес“, като в §1, т. 22 от допълнителните разпоредби са подробно изброени предприятията, включени в тази група – предприятия, чиито книжа се търгуват но регулиран пазар в държава-членка на Европейския съюз; кредитни институции; застрахователи и презастрахователи; пенсионни дружества и фондове и др.

Критериите за определяне на категория предприятие, изискванията за минимално съдържание на финансовите отчети, приложимите счетоводни стандарти и задължението за независим финансов одит най-общо са посочени в приложената таблица.

 

kategorii predpriatia

Годишният финансов отчет на едноличните търговци, чийто размер на нетните приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърля 200 000 лв. и които  не подлежат на задължителен независим финансов одит, може да се състои само от отчет за приходите и разходите.

Годишните и консолидираните финансови отчети на акционерните дружества и командитните дружества с акции подлежат на задължителен независим финансов одит, с изключение на случаите, когато дружествата не са осъществявали дейност през отчетния период.

Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.

Велторн ЕООД