Plashtania-v-broi

Относно плащанията в брой


В края на миналата година беше приета нова граница на плащанията в брой – 10 000 лева, като тази промяна е в сила от 1 януари 2016.

Накратко припомняме съдържанието на Закона за ограничаване на плащанията в брой, който е доста кратък и лаконичен, но пък непознаването и неспазването му може да доведе до санкции в големи размери.

Законът се прилага за всички плащания в брой на територията на страната, като в това число не се включват тегленето и внасянето на пари от и в собствени платежни сметки, сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия.

В приложното поле на закона не попадат и изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда и изплащането на гарантираните влогове по смисъла на Закона за гарантиране на влоговете в банките, а също и операции с чужда валута в наличност по занятие  и операции с банкноти и монети на БНБ.

За всички възнаграждения, които не са регламентирани от Кодекса на труда, се прилагат правилата на Закона за ограничаване плащанията в брой. Такива са например възнагражденията по договори за управление и контрол, възнагражденията на синдиците и ликвидаторите, на лицата упражняващи дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, на регистрираните като упражняващи свободни професии или занаятчийска дейност и др.

Трябва да се има предвид, че законът забранява не само плащания в брой на стойност равна или надвишаваща 10 000 лв., но и плащания в брой под тази стойност, когато те са част от плащания по договор, чиято обща стойност надхвърля 10 000 лв.

Когато разплащане се извършва в друга валута, то тя се преизчислява по курса на БНБ за деня .

Плащанията с карти не попадат в категорията на регулираните от закона, въпреки че за тях се издава касова бележка.

Санкцията за неспазване разпоредбите е 25 на сто от размера на извършеното плащане за физически и 50 на сто за юридически лица, като при повторно нарушение, размерът на санкцията се удвоява.

Велторн ЕООД